Algemene voorwaarden

 1. Tijdens de eerste afspraak zal er een intake en onderzoek gedaan worden dat als basis voor het opstellen van uw behandelplan dient.
 2. Wanneer u zich zonder verwijzing van een arts aangemeld heeft zal er vooraf nog een screening moeten plaatsvinden om de indicatie voor fysiotherapie te bepalen.
 3. Bij de eerste afspraak dient u zich te kunnen legitimeren, het zorgverzekering pasje te kunnen tonen en een eventuele verwijsbrief te kunnen overhandigen.
 4. De gereserveerde behandeltijd is 30 minuten, inclusief de verwerking van administratieve gegevens door de fysiotherapeut.
 5. U dient tijdig aanwezig te zijn voor uw behandeling. U kunt geen aanspraak maken op verloren behandeltijd wanneer u te laat arriveert voor uw afspraak.
 6. Veranderingen van afspraken kunt u telefonisch regelen (046-4570060) of per e-mail (afspraak@healthplus.nl).
 7. Bij verhindering dient u zich telefonisch minstens 24 uur van tevoren af te melden anders zullen de kosten in rekening worden gebracht.
 8. De polisvoorwaarden m.b.t. vergoeding fysiotherapie dient u zelf na te gaan. Het eventueel overschrijden van de behandellimiet/vergoeding is uw eigen verantwoordelijkheid. Bij overschrijding van uw budget fysiotherapie dient u zelf de kosten te betalen.
 9. Onze praktijktarieven zijn vrij inzichtelijk en worden getoond in ons online portaal, de wachtruimte en op onze website
 10. Door onvoorziene redenen (b.v. ziekte) of langdurige afwezigheid kan het zijn dat uw fysiotherapeut vervangen wordt door een collega fysiotherapeut. Dit zal zoveel mogelijk gebeuren in samenspraak met u.
 11. Bij het oefenen in de trainingszaal graag (sport) schoeisel gebruiken die u niet buiten gebruikt. Een handdoek is verplicht bij het gebruik maken van de oefenruimte. Tevens vragen wij u de oefentoestellen schoon te maken na gebruik.
 12. In de gehele praktijk geldt een rookverbod.
 13. Huisdieren, anders dan hulphonden, zijn niet toegestaan.
 14. Het meenemen en nuttigen van etenswaren is niet toegestaan.
 15. U dient het gebruik van uw mobiele telefoon zoveel mogelijk te beperken.
 16. U dient zicht rustig te gedragen, andere patiënten en de medewerkers niet lastig te vallen en de dagelijkse gang van zaken niet te verstoren.
 17. In geval van calamiteiten dient u de instructies van de aanwezige BHV’er dan wel het aanwezig personeel of brandweer/politie op te volgen.
 18. Wij zijn niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van uw eigendommen in of rondom ons pand, neem uw waardevolle eigendommen mee naar de behandelruimte.
 19. U dient gewassen/hygiënisch te zijn voor iedere behandeling.
 20. Health Plus is aangesloten bij het KNGF en de fysiotherapeuten zijn als Registerfysiotherapeut geregistreerd. Klachten worden afgehandeld conform de door het KNGF opgestelde reglementen en voorwaarden. Zie onze ‘klachtenregeling‘. Een brochure hierover vindt u in de wachtruimte van onze praktijk.
 21. In de praktijk wordt een privacyreglement gehanteerd wat inhoudt dat uw persoonlijke gegevens administratief worden vastgelegd en bewaard conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). U, als cliënt, of uw wettelijke vertegenwoordiger heeft recht op inzage in het behandeldossier.
 22. U bent vrij in uw keuze van fysiotherapeut. Wel is het zo dat een ieder van ons zijn eigen specialisaties heeft. Vraag hiernaar en geef eventueel aan of u een specifieke verwijzing heeft voor bv. manuele therapie, revalidatie fysiotherapie, oedeemtherapie, bekkenfysiotherapie of sportfysiotherapie. 

Bejegening

Voor de omgang met en het behandelen van de patiënt zijn er ook een aantal richtlijnen opgesteld volgens welke de praktijk werkt.

 1. De werkwijze voor de behandeling van de patiënt wordt voorafgaand aan de behandeling aan u uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de patiënt dit onmiddellijk aan te geven.
 2. Indien er door bijv. geloofsovertuiging bepaalde handelingen en of vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient de patiënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelende fysiotherapeut kan oordelen of de cliënt behandeld kan worden.
 3. Als een patiënt er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden.
 4. De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en patiënt aanwezig zijn. Alleen bij groepstherapie zullen meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn.
 5. Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de patiënt gevraagd worden.
 6. De fysiotherapeut, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de patiënt respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten.
 7. Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met patiënt en fysiotherapeut een andere fysiotherapeut ingezet of de behandeling beëindigd worden.
 8. Besproken onderwerpen met de patiënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.
 9. Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met u omgaat kunt u dit, via de geldende klachtenregeling, kenbaar maken.

Klachtenregeling

Heeft u een klacht over de behandeling bij uw fysiotherapeut of bent u ontevreden over de manier waarop uw fysiotherapeut of zijn medewerker met u is omgegaan? Dan is het goed dit kenbaar te maken.

Om de kwaliteit van ons handelen continu te verbeteren nemen wij als praktijk alle klachten die ons bereiken serieus. Ons doel is de klacht zoveel als mogelijk, intern en in samenspraak met de cliënt op te lossen. Lukt dit om wat voor reden dan ook niet dan kan een verdere officiële procedure worden gestart. Health Plus heeft een klachtenprocedure ontwikkeld ten behoeve van haar cliënten. Cliënten die in behandeling zijn of zijn geweest en die niet tevreden zijn over deze behandeling of over andere zaken die de praktijk aangaan, hebben de mogelijkheid een klacht in te dienen.

Allereerst betreuren wij dit natuurlijk ten zeerste. Om uw klacht onder de aandacht te brengen is het altijd goed eerst met de betreffende fysiotherapeut in gesprek te gaan. Leidt dit niet tot voldoende resultaat of wilt u dit liever niet, dan vragen wij u zich te melden bij Jill Henssen, directeur Health Plus. Zij gaat graag met u in gesprek om tot een oplossing te komen. Levert dit dan nog niet het gewenste resultaat dan staat het u vrij een klacht in te dienen bij de Geschillencommissie Fysiotherapie.

Health Plus is lid van de klachtenregeling Fysiotherapie, waarbij er een wettelijk goedgekeurde klachtenprocedure wordt geboden met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Hiermee voldoen wij aan de verplichting zoals vastgelegd in de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Op www.defysiotherapeut.com vindt u een formulier om een klacht in te dienen. U kunt ook telefonisch contact opnemen met het verzoek om ondersteuning van een klachtenfunctionaris te krijgen bij het indienen van een klacht.

×